Статут громадської організації «Академія соціальних наук України»

Статут громадської організації «Академія соціальних наук України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Академія соціальних наук України»  є добровільне творче наукове об'єднання вчених, які присвятили себе розвиткові соціальних наук. До соціальних наук, на наш погляд, належать: антропологія,‎ військова наука,‎ гендерні дослідження,‎ демографія, економічні науки,‎ етнологія,‎ історія,‎ культурологія,‎ народознавство,‎ педагогіка,‎ політологія,‎ правові науки,‎ релігієзнавство‎, соціальна медицина, соціальна психологія,‎ соціальна статистика, соціальна філософія,‎ соціологія,‎ суспільно-географічні науки,‎ футурологія та деякі інші.

1.2. Академія соціальних наук України здійснює свою діяльність на території України.

1.3. Академія соціальних наук України керується Конституцією, чинним законодавством України й цим Статутом.

1.4. Академія соціальних наук України здійснює свою діяльність без статусу  юридичної особи.

1.5. Академія соціальних наук України має символічні зображення, печатку, бланки та інші реквізити.

1.6. Для здійснення мети та завдань, що визначені в даному Статуті, Академія соціальних наук України має право:

 -  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї;

 - звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 - брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської організації та важливих питань державного і суспільного життя;

 - проводити мирні зібрання;

- представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах;

- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

- підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їхньому створенні;

- на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими організаціями громадян в об'єднання (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки й коаліції, укладати між собою угоди про співпрацю і взаємодопомогу;

- створювати установи й організації;

- засновувати засоби масової інформації.

1.7. Повне найменування Академії соціальних наук України:

- українською мовою: Громадська організація «Академія Соціальних Наук України»;

- англійською мовою: Public Organization «Academy of Social Sciences of Ukraine»

1.8. Скорочене найменування Академії:

- українською мовою: Академія Соціальних Наук України;

- англійською мовою: Academy of Social Sciences of Ukraine.

 

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЇ

2.1. Метою створення Академії соціальних наук України є об'єднання інтелектуальних потенціалів учених для спільного розвитку соціальних наук в Україні.

2.2. Завданнями Академії соціальних наук України є:

- дослідження з антропології,‎ військової науки,‎ демографії, економічних наук,‎ етнології,‎ історії,‎ культурології,‎ народознавства,‎ педагогіки,‎ політології,‎ правових наук,‎ релігієзнавства, соціальної медицини, соціальної психології,‎ соціальної статистики, соціальної філософії,‎ соціології,‎ суспільно-географічних наук,‎ футурології, гендерні студії‎ тощо;

- впровадження в життя суспільства своїх розробок;

- розвиток взаємодопомоги й взаємної підтримки серед учених;

- боротьба за використання знань тільки в інтересах добра, миру й справедливості.

 

3. ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЇ

3.1. Членами Академії (дійсними членами (академіками) та членами- кореспондентами) можуть бути вітчизняні та зарубіжні вчені, які є фахівцями в царині суспільних наук і розділяють мету, завдання й принципи діяльності Академії соціальних наукУкраїни.

3.2. Академія соціальних наук України має й колективне членство. Колективними членами Академії можуть бути установи й організації, які здійснюють суспільствознавчі розвідки.

3.3. Прийом нових членів в Академію проводиться на засіданнях її Президії простою більшістю голосів присутніх членів.

3.4. Членство в Академії соціальних наук України є довічним, якщо не буде іншого бажання її члена.

3.5. На дійсних членів Академії соціальних наук України (академіків) можуть балотуватися, як правило, доктори наук, на членів-кореспондентів – доктори та кандидати наук. Академік-секретар Академії може бути кандидатом наук.

3.6. Уся діяльність членів Академії соціальних наук України здійснюється виключно на громадських засадах.

 

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АКАДЕМІЇ

4.1. Члени Академії соціальних наук України мають право:

- вільно брати участь у всіх видах діяльності й заходах Академії;

- вносити на розгляд Президії або будь-яких інших органів Академії наукові й організаційні пропозиції або подавати скарги;

- публікувати свої наукові статті, доповіді й інші роботи у виданнях Академії;

- одержувати необхідну наукову інформацію, користуватися банком даних Академії;

- одержувати повну інформацію про діяльність Академії та її структур;

- вільно вийти з Академії соціальних наук України.

4.2. Члени Академії соціальних нау України зобов'язані:

- збагачувати науку новими досягненнями, особистим внеском у вигляді здійснюваних досліджень і розробок або організації колективного рішення наукових проблем, керівництвом науковими розробками й їхнім впровадженням у практику;

- активно брати участь у науковій, організаційній, видавничій та іншій діяльності Академії;

- регулярно інформувати Академію соціальних наук України про свої особисті наукові розробки для внесення їх у загальний банк даних;

- активно сприяти підготовці й підвищенню кваліфікації наукових кадрів;

- проводити роботу з пропаганди наукових досягнень;

- розширювати міжнародне наукове співробітництво;

- слугувати взірцем професійних чеснот, дотримання етичних і моральних норм;

- усіма не забороненими чинним законодавством способами сприяти розширенню масштабу й сфери діяльності Академії.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ Й ЇХНЯ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1. Вищим керівним органом Академії соціальних наук України є її Президія, засідання якої здійснюються в міру необхідності.

5.2. Рішення на засіданнях Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням. Рішення з питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації й ліквідації Академії приймаються не менш 2/3 голосів всіх членів Президії. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос Президента Академії. Протоколи Президії підписуються Президентом і академіком-секретарем.

5.3. Президія вирішує будь-які питання діяльності Академії соціальних наук України. До її виняткової компетенції належить:

- визначення основних цілей, завдань і напрямів діяльності Академії соціальних наук України;

- внесення змін і доповнень до Статуту Академії соціальних наук України;

- рішення про реорганізацію і ліквідацію Академії соціальних наук України;

- обрання Президента, віце-президентів і академіка-секретаря Академії;

- прийом нових членів;

- створення секцій (наукових центрів) і підрозділів Академії, призначення їх керівників;

- виведення зі складу Президії її членів;

- кооптація нових членів Президії;

- затвердження положень, інструкцій та інших документів Академії;

- висування членів Академії та їхніх наукових праць на одержання будь-яких звань і нагород;

- рішення про нагородження від імені Академії за видатні наукові заслуги й досягнення;

- інші питання діяльності Академії.

5.4. До складу Президії Академії входять: Президент, віце-президенти, академік-секретар Академії, керівники її секцій (наукових центрів) і підрозділів.

5.5. Президент Академії обирається Президією довічно.

5.6. Президент Академії:

- керує всією діяльністю Академії;

- очолює Президію Академії, веде її засідання;

- без доручення представляє Академію у взаєминах з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, вітчизняними й закордонними установами, організаціями, окремими громадянами;

- укладає від імені Академії договори, контракти, угоди тощо, видає розпорядження і доручення, веде перемовини й консультації;

- має усі права, передбачені для академіка-секретаря Академії, і при його відсутності виконує його функції або доручає їхнє виконання одному з віце-президентів;

- здійснює інші функції, які не входять до компетенції статутних органів Академії.

5.7.  Віце-президенти Академії обираються Президією терміном на один рік. Їхня кількість визначається Президією Академії. Президія також визначає коло обов'язків кожного віце-президента. Один з віце-президентів за дорученням Президента Академії виконує його обов'язки й користується його правами в період відсутності Президента.

5.8. Академік-секретар Академії:

- керує поточною науково-організаційною роботою Академії;

- готовить порядок денний і проекти рішень засідань Президії;

- підписує рішення Президії Академії;

- виконує окремі доручення Президента й Президії Академії.

 

6. МАЙНО І КОШТИ АКАДЕМІЇ.

6.1. Академія не має у власності, у володінні та у користуванні ані майна, ані  коштів. Отже, вона не веде самостійного балансу і не відкриває будь-яких рахунків у банківських установах.

 

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 

7.1. Припинення діяльності Академії соціальних наук України може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) відповідно до діючого законодавства.

7.2. Діяльність Академії може бути також припинена і на інших підставах у порядку, передбаченому Статутом і чинним законодавством.

7.3. Припинення діяльності Академії здійснюється за рішенням Президії, якщо за дане рішення проголосувало не менш 2/3 її членів.